Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wijndomein.club (onderdeel van ESP Erik Sauter Partenaire BV) hierna te noemen Wijndomein.


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met
Wijndomein betreffende de verkoop, levering en betaling van wijn en de daarmee
verband houdende producten en/of diensten.


2. Naast deze algemene voorwaarden kan Wijndomein aanvullende voorwaarden
hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van
werkzaamheden. Eventuele aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene
voorwaarden.


3. Wijndomein houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of
uit te breiden.


4. Prijsvermeldingen op de Wijndomein website, in de nieuwsbrief, in eventuele folders
en advertenties zijn geen offerte. De wijnen van Wijndomein worden geleverd tegen de
prijzen die gelden op het moment van het plaatsen van de bestelling.


5. Een overeenkomst met Wijndomein komt pas dan tot stand wanneer Wijndomein deze
gunstig heeft beoordeeld. Wijndomein behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of
opdrachten niet te accepteren.


6. Alle teksten over en afbeeldingen van de wijnen op de Wijndomein website en in de
nieuwsbrief worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen
aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.


7. De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in euro’s inclusief BTW en verzendkosten.


8. Wijndomein werkt met een maandelijkse cyclus van bestellen en leveren. Gedurende
een maand (aangeduid als “Eerste Maand”) worden de bestellingen door Wijndomein
verzameld. Op de eerste werkdag van de daaropvolgende maand (aangeduid als “Tweede
Maand”) worden deze bestellingen geplaatst bij de leverancier van Wijndomein, waarna
de wijnen in de eerste helft van Tweede Maand naar Nederland komen. Ook aan het
begin van Tweede Maand ontvangt de klant per e-mail een factuur. Mits Wijndomein de
betaling van deze factuur voor de in Eerste Maand bestelde wijn heeft ontvangen, wordt
de wijn halverwege Tweede Maand bezorgd op het door de klant opgegeven adres.


9. Indien een betaling niet tijdig bij Wijndomein binnen is, wordt de levering van de wijn
een maand opgeschoven, tenzij anders is overeengekomen. Om voor de eerste aflevering
in aanmerking te komen dient de betaling binnen 14 dagen te zijn gedaan. De betaling
dient in ieder geval te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, wederom tenzij
anders is overeengekomen.


10. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, en in het geval dat de wijn al
door Wijndomein is geleverd én de klant in gebreke blijft met tijdige betaling, is deze
klant, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en
is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand,
waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Wijndomein
gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke invorderingskosten.


11. Wijndomein behoudt het recht van eigendom voor bestelde en eventueel reeds
geleverde wijnen tot het moment van volledige betaling van deze aan klant geleverde
wijnen.


12. Wijndomein is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


13. Opgaven van levertijden zijn bij benadering. Wijndomein is voor overschrijding van
de levertijd nimmer aansprakelijk.


14. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 14
dagen na ontvangst van de wijnen kenbaar gemaakt te worden aan Wijndomein. Na het
verstrijken van deze termijn wordt Wijndomein geacht haar verplichtingen correct te zijn
nagekomen en gaat Wijndomein er van uit dat de klant de wijnen en facturen als correct
heeft geaccepteerd. Op afspraak kunnen producten worden geretourneerd op het
volgende adres: Bergerstraat 2 6226 NA Maastricht.


15. De klant dient in alle gevallen Wijndomein de gelegenheid te bieden tot het herstellen
van eventuele gebreken.


16. De aansprakelijkheid van Wijndomein blijft te allen tijden beperkt tot de hoogte van
het factuurbedrag van de betreffende levering.


17. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Wijndomein in deze voorwaarden de
aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Wijndomein niet aansprakelijk
zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de
zijde van Wijndomein.


18. De klant vrijwaart Wijndomein te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »